Second National Conference "Cultural heritage - conservation, presentation and digitization", Veliko Tarnovo, Bulgaria, March 2016, Technology-enhanced Teaching of Exact Science through Art (Senka, G., S. Plota, M. Monova-Zheleva, Y. Zhelev, D. Luchev, D. Paneva-Marinova)

Мартенски четения "Велико Търново – минало, настояще и бъдеще”, Велико Търново, март, 2016, Създаване и представяне на знания от област камбанология (Н.Ноев)

Втора научна конференция с международно участие - КИН2016, Културно-историческо наследство: Опазване, представяне, дигитализация, Велико Търново, България, март, 2016, Online Platform for Presentation of Bell Objects in the Field of Cultural and Historical Heritage (Н. Ноев, Г. Богданова)

Национална научна конференция „История и развитие на музеите в България”, Самоков, България, юни, 2016, От виртуалната библиотека към виртуалния музей – нови модели и развитие (К. Рангочев, Д. Панева-Маринова, М. Гойнов)

Научен симпозиум с международно участие „ЕТНОЛОГИЯ И ФИЛОЛОГИЯ”, Самоков, България, септември, 2016, Неизвестно за науката гробно съоръжение от землището на с. Югово, общ. Лъки, Средните Родопи (К. Рангочев, М. Христов, Р. Малчев)

Научен симпозиум с международно участие „ЕТНОЛОГИЯ И ФИЛОЛОГИЯ”, Самоков, България, септември, 2016, Етнология Urbana Vs. Етнология Rustica – български модели на развитие (К. Рангочев)

Регионална кръгла маса "Иновативни технологии за опазването на културното наследство", Бургас, България, октомври, 2016, Цифрови технологии в креативните и рекреативни индустрии (Р. Павлов, Д. Лучев, Д. Панева-Маринова)

Балканистични четения „Оригинал и превод – балканистични гледни точки“, България, София, октомври, 2016, Индексирането в CEEOL (Д. Лучев)

Национална научна кръгла маса с международно участие “Медийни носталгии”, Благоевград, България, октомври, 2016, Централно- и източно-европейската онлайн библиотека (CEEOL) - от носталгията към мисията. Нови функционалности на системата на CEEOL и нови възможности за библиотеки и издатели в областта на социалните и хуманитарните науки (Д. Лучев)

Юбилейна научна сесия „Съвременни тенденции в езиковедските изследвания“, Пловдив, България, ноември, 2016, Защо _в нито един момент_, но _нито за един миг_? За строежа и развоя на предложните групи с отрицателни частици (И. Держански)

II Национална олимпийска конференция по природни науки и иновации, София, България, декември, 2016, Участието на отборите на България в Международната олимпиада по лингвистика (И.Держански)

ИКТ в библиотечно-информационните науки, образованието и културното наследство, София, България, май 2015, Дигиталната култура. Проблеми и решения (Д. Лучев, Р. Павлов, Д.Панева-Маринова)

Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието, Бургас, България, юни, 2015, Digital Library for Orthodox Icons Collection of Regional Historical Museum – Burgas (Р. Павлов, Д. Панева-Маринова, Д. Лучев, Л. Павлова)

Трета научна конференция с международно участие "Компютърни науки и технологии", Варна, България, септември, 2015, OPNFV – възможности и перспективи (Н. Найденов, С. Русева)

Научен симпозиум с международно участие "Вяра и култ", Самоков, България, октомври, 2015, Модели на фолклорното православие І: вяра – култ – молитва (К. Рангочев)

Doctoral Conference in Mathematics and Informatics, София, България, октомври, 2015, Interactive Environment for Creating and Preservation of Fashion Objects Integrated with Data Base of Learning Resources (V. Sapundjiev, D. Luchev)

Национална конференция по информатика, посветена на 80г. на проф. П.Бърнев, София, България, ноември, 2015, Компютърната лингвистика в ИМИ – история, проекти и резултати (Л. Димитрова)

Национален семинар по Теория на кодирането "Стефан Додунеков", с. Чифлика, България, ноември, 2015,Oнлайн платформа за представяне на знания за камбанни обекти (Н. Ноев)

Иновационни технологии за развитие на бизнеса в Югоизточен район, Бургас, България, 2014, Технологични аспекти и услуги в цифрови библиотеки с културно-историческо съдържание (Радослав Павлов, Детелин Лучев)

Forty First Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovetz, Bulgaria, April 2013 (e-Exhibitions for the Bulgarian Folklore, authors: Paneva-Marinova, D., Luchev, D., Rangochev, K.)

Forty First Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovetz, Bulgaria, April 2013 (Understanding Algorithms by Designing Them in a New Way, author: Paneva-Marinova, D.)

 

Forty First Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovetz, Bulgaria, April 9–12, 2012 (Alan Turing - the Enigmatic Genius of the Information Age, author: Pavlov, R.)

Петата национална конференция "Образованието в информационното общество", 31 май-1 юни 2012, Пловдив, България (Иновативни услуги за диагностика и мониторинг на мрежова свързаност използвани в GEANT, автори: Гарнизов, И., Йошинов, Р.)

Петата национална конференция „Образованието в информационното общество”, 31 май-1 юни 2012, Пловдив, България (Цифровизация и цифрови библиотеки – образователни аспекти, автори: Павлов, Р., Панева-Маринова, Д.)

Национална конференция „Библиотеки, Четене. Комуникации”, В. Търново, България, 2012 (Централно и източно-европейската онлайн библиотека (CEEOL) – уникален източник на периодични издания в областта на хуманитарните и социалните науки от и за Централна и Източна Европа, автор: Лучев, Д.)

 

Юбилейната национална научна конференция по случай 130 години музейно дело и 95 години музей в Сливен), Сливен, 2009 (Подходи за използване на семантичен УЕБ за представяне на обекти и колекции от българското фолклорно богатство, автори: Рангочев, К., Лучев, Д., Панева Д.)