Юбилейната национална научна конференция по случай 130 години музейно дело и 95 години музей в Сливен), Сливен, 2009 (Подходи за използване на семантичен УЕБ за представяне на обекти и колекции от българското фолклорно богатство, автори: Рангочев, К., Лучев, Д., Панева Д.)