Ludmila Dimitrova

1) Членство в програмен комитет на международна конференция SLOVKO 2011 NLP, Multilinguality – Slovakia; 2) 1 рецензия за международна конференция; 3) 1 рецензия за академична длъжност; 4) International Journal Cognitive Studies/Études Cognitives,  ISSN 2080-7147; Impact Factor: ERIH category NAT

Radoslav Pavlov

1) Експертен съвет по въпросите на Интернет-управлението към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 2) Алианс за стратегии и развитие на информационното общество (зам. председател), Сдружение в обществена полза; 3) Магистърска програма по "Цифровизация и цифрови библиотеки"; 4) Заместник-председател на редколегията на международно списание „Serdica Journal of Computing”, ISSN1312-6555; 5) Член на редколегията на международно списание “Information Technologies and Knowledge”, ISSN: 1313-0455, ISSN: 1313-048X (online), ISSN: 1313-0501 (CD/DVD); 6) Chair of DiPP2011 - International Conference “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage”, Veliko Tarnovo, September 2011

Ivan Derzhanski

1) Национална комисия за провеждане на олимпиада и национално състезания по математическа лингвистика;  2) Програмен комитет на  североамериканската олимпиада по компютърна лингвистика; 3) Жури, борд на организационния комитет и задачна комисия на международната олимпиада по лингвистика; 4) 1 рецензия за получаване на степен "Доктор"; 5) Член на редколегията на международно списание „Serdica Journal of Computing”, ISSN1312-6555

Slavian Radev

1) 1 рецензия за академична длъжност

Konstantin Rangochev

1) Член на редколегията на Годишник на Асоциация “ОНГЪЛ”  и на 1 монография

Desislava Paneva-Marinova

1) 3 рецензия на статии за международни списания; 2) Магистърска програма по "Цифровизация и цифрови библиотеки"; 3) Секретар на DiPP2011 – International Conference “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage”, Veliko Tarnovo, September 2011