Ludmila Dimitrova

1) Член на Програмния комитет на Seventh International Conference NLP, Corpus Linguistics, E-Learning SLOVKO’2013, Bratislava, Slovakia; 2) Участие в 2 Научни журита по ЗРАСРБ; 3) 1 становище за професор в СУ-ФМИ по конкурс 4.6 Информатика и компютърни науки (системи, основани на знания); 4) 1 становище за доцент в ИМИ-БАН; 5) 2 рецензии за 7th International Conference Natural Language Processing, Corpus Linguistics, E-learning. SLOVKO’2013, Bratislava, Slovakia; 6) International Journal Cognitive Studies/Études Cognitives. SOW, Warsaw, ISSN 2080-7147, (2010 – 2014) IF Social Sciences and Humanities [ERIH nat].

Radoslav Pavlov

1) Председател на програмния комитет на международната конференция “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage” DiPP2013, Велико Търново, България. 2) Експертен съвет по въпросите на Интернет-управлението към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 3) Член на Комисия за разработване на концепция и план за действие за прилагането на принципа на отворен достъп до научна информация 4) Участие в Научно жури за доцент към УНИБИТ - 1, СУ - 1 5) Участие в Научно жури за доктор към ИМИ-БАН - 2, УНИБИТ - 2, СУ - 2; Русенски университет - 1 6) Председател на програмния комитет на 42 Пролетна конференция на Съюза на математиците, Боровец, 2-6 април 2013; 7) Член на програмния комитет на 43 Пролетна конференция на Съюза на математиците, Боровец, април 2014; 8) Член на организационния комитет на международна конференция „Digitization of Heritage in Science under the auspices of Alexander von Humboldt Foundation”, 1 – 5 октомври, 2013, Институт по математика и информатика, София; 9) Магистърска програма по "Цифровизация и цифрови библиотеки"; 10) 2 рецензии за академична длъжност; 11) 7 рецензии и становища за докторанти; 12) Заместник-главен редактор на редколегията на международно списание „Serdica Journal of Computing”, ISSN1312-6555; 13) Редактор на сборник на международна конференция - DiPP2013; 14) Редактор на сборник на Workshop в рамките на международна конференция "Иновации и култура - Регионални решения и перспективи".

Vladimir Perikliev

1) Член на редколегията на GLOSSA: An Ambilingual Interdisciplinary Journal

 

Sviatoslav Braynov

Член на програмните комитети на: 1) 9th International Conference on Cyber Warfare and Security ICCWS, Purdue University, USA, 2014; 2) IJCAI 2013 Workshop on Incentives and Trust in E-Commerce, Beijing, China, 2013; 3) The Ninth International Workshop on Agents and Data Mining Interaction, Saint Paul, Minnesota, USA, 2013; 4) 8th International Conference on Information Warfare and Security ICIW-2013, Denver, Colorado, USA, 2013; 5) 12th European Conference on Information Warfare and Security ECIW-2013, Jyväskylä, Finland, 2013; 6) 4 рецензии за Computational Intelligence; 7) 4 рецензии за SIMULATION: Transactions of The Society for Modeling and Simulation International

Ivan Derzhanski

1) Национална комисия за провеждане на Олимпиадата и националното състезание по математическа лингвистика (МОН): председател; изготвяне на пакети със задачи; 2) Задачна комисия на Международната олимпиада по лингвистика: съавторство и редакция на пакет със задачи; 3) Член на програмния комитет на Англоезичната олимпиада по компютърна лингвистика; 4) Член на жури на Международната олимпиада по лингвистика; 5) Борд на Организационния комитет на Международната олимпиада по лингвистика: съпредседател; 6) Организационен комитет на международната конференция ACL’13: съпредседател на комитета по публичността; 7) Организационен комитет на IV Семинар по преподаване на обработка на естествен език и компютърна лингвистика: съпредседател; 8) Програмен комитет на 43-та конференция на СМБ: заместник главен редактор на материалите; 8) Участие в Научно жури за доктор;  9) Организационен комитет на IV Семинар по преподаване на обработка на естествен език и компютърна лингвистика: редакция на материалите [I Derzhanski and D Radev (eds.) (2013), Proceedings of the Fourth Workshop on Teaching NLP and CL (ISBN 978-1-937284-69-5), Association for Computational Linguistics] 10) Редакционна колегия на „Списание по информатика Сердика” (ISSN 1312-6555, 1314-7897): езикова редакция; 11) Член на научно жури по защитата на докторска дисертация: 2 рецензии; 12) Редакционна колегия на Vinyar Tengwar (ISSN 1054-7606); 13) Редакционна колегия на „Списание по информатика Сердика” (ISSN 1312-6555, 1314-7897); 14) Редакционна колегия на „Математика и информатика” (ISSN 1310-2230).

Slavian Radev

1) Член на програмния комитет на международната конференция “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage” DiPP2013, Велико Търново, България; 2) 3 рецензии на статии за DiPP2013

Konstantin Rangochev

1) Член на редколегията на Годишник на Асоциация “ОНГЪЛ”, ISSN 1311-493X; 2) Редактор на Сборник "Чудото „Цари мали град”", ISBN: 978-954-9369-24-3

Desislava Paneva-Marinova

1) Член на програмния комитет на международната конференция “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage” DiPP2013, Велико Търново, България; 2) Секретар, член на програмния комитет на международна конференция „Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage” (DiPP2013), Велико Търново, 18-21 септември, 2013; 3) Секретар на секция „Информатика” на 42 Пролетна конференция на Съюза на математиците, Боровец, 2-6 април 2013; 4) Секретар на секция „Информатика” на 43 Пролетна конференция на Съюза на математиците, Боровец, април 2014; 5) Член на организационния комитет на международна конференция „Digitization of Heritage in Science under the auspices of Alexander von Humboldt Foundation”, 1 – 5 октомври, 2013, Институт по математика и информатика, София; 6) рецензия за International Journal “Data&Knowledge Engineering”, published by Elsevier, impact factor 1.422, 2013. 7) 4 рецензии за International Journal of Library and Information Science (IJLIS); 8)  Редактор на сборник на международна конференция - DiPP2013; 9)  Редактор на сборник на Workshop в рамките на международна конференция "Иновации и култура - Регионални решения и перспективи".