Radoslav Pavlov

1) Председател на програмния комитет на международната конференция “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage” DiPP2014, Велико Търново, България; 2) Експертен съвет по въпросите на Интернет-управлението към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 3) Член на Комисия за разработване на концепция и план за действие за прилагането на принципа на отворен достъп до научна информация; 4) Участие в Научно жури за доцент към УНИБИТ - 1, СУ – 1; 5) Участие в Научно жури за професор към УНИБИТ – 1; 6) Участие в Научно жури за доктор УНИБИТ - 2, ИИКТ – 1; 7) Участие в Научно жури за доктор на науките в СУ - 1; 8) Член  на програмния комитет на 5th EUROMED 2014: Progress in Cultural Heritage e-Documentation, Preservation and Protection, Nov. 3rd- 8th , 2014; Limassol, Cyprus; 9) Член  на програмния комитет на MIE 2014: Doctoral Conference in Mathematics, Informatics and Education, September 23-25, 2014, Sofia, Bulgaria ; 10 )Член  на програмния комитет на Седма Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество”,  Пловдив, 29 - 30 май 2014 г.; 11) Член  на програмния комитет на International  Conference on Big Data, Knowledge and Control Systems Engineering (BdKCSE) which is organized in Sofia, Bulgaria on 6-7 November 2014; 12) Член на Научно-методичен съвет на "Информационно обслужване АД"; 13) Реценция на 4 статии за "Proceedings of the Fourth International Conference on Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, September 18-21, 2014, Veliko Tarnovo, Bulgaria, ISSN 1314-4006"; 14) Рецензии на 3 статии на Межденародната конференция "ER4DIS 2014"; 15) Реценция на 3 статии за сп. "Доклади на БАН"; 4) Реценция на 4 статии за сп. „Serdica Journal of Computing”; 16) Заместник-главен редактор на редколегията на международно списание „Serdica Journal of Computing”, ISSN1312-6555; 17) Редактор на сборник на международна конференция - DiPP2014

Ludmila Dimitrova

1) Член на Временната научно-експертна комисия по „Информационни и телекомуникационни технологии, вкл. математика“ на Фонд „Научни изследвания“; 2) Реценция на 2 статии за "Proceedings of the Fourth International Conference on Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, September 18-21, 2014, Veliko Tarnovo, Bulgaria, ISSN 1314-4006"; 3) 1 рецензия на проект „Компютърни лексикографски подходи, използвани за словашки и български речници и справочни издания” -  българско-словашки изследователски проект на ИБЕ-БАН в рамките на програмата за сътрудничество между БАН и САН (2012-2014); 4) Участие в 1 Научно жури по ЗРАСРБ избор на гл. асистент в ИМИ-БАН; 5) International Journal Cognitive Studies/Études Cognitives. SOW, Warsaw, ISSN 2080-7147, (2010 – 2014) IF Social Sciences and Humanities [ERIH nat]

Vladimir Perikliev

1) Реценция на статията Causativity in Ìgbò Personal Names за списанието Journal of Universal Language ISSN 1598-6381; 2) GLOSSA: An Ambilingual Interdisciplinary Journal ISSN 1931-7778

 

Sviatoslav Braynov

1) Член на програмен комитет на 9th International Conference on Cyber Warfare and Security ICCWS, Purdue University, USA, 2014; 2) Председател на комисия за акредитация на Computer Science Department, University of Illinois at Springfield към Националната Агенция за Сигурност, САЩ; 3) Председател на жури на два конкурса за професори в Computer Science Department, University of Illinois at Springfield - 2; 4) Член на програмния комитет на Еuropean Conference on Social Mediaр University of Brightonр United Kingdom, 2014; 4) Член на програмния комитет на 11th International Conference “Applied Computing”, 2014, Porto, Portugal;  5) Член на програмния комитет наTwenty-Eighth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI'14), Quebec, Canada; 6) Реценция на 2 статии за "Proceedings of the Fourth International Conference on Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, September 18-21, 2014, Veliko Tarnovo, Bulgaria, ISSN 1314-4006"; 7) Рецензия за конкурс за професори в Computer Science Department, University of Illinois at Springfield - 2;

Ivan Derzhanski

1) Национална комисия за провеждане на Олимпиадата и националното състезание по математическа лингвистика (МОН): председател; 2) Задачна комисия на Международната олимпиада по лингвистика; 3) Жури на Международната олимпиада по лингвистика; 4) Борд на Организационния комитет на Международната олимпиада по лингвистика: съпредседател; 5) Редакционна колегия на 43-тата конференция на СМБ: заместник главен редактор на материалите; 6) Национална комисия за провеждане на Олимпиадата и националното състезание по математическа лингвистика (МОН): 9 пакета задачи (условия, решения и указания за оценяване); 7) Задачна комисия на Международната олимпиада по лингвистика: съавторство и редакция на 1 пакет задачи за МОЛ-12 (условия и решения); 8) Редакционна колегия на „Списание по информатика Сердика” (ISSN 1312-6555, 1314-7897): езикова редакция на 20 статии; 9) Научно жури по защитата на дисертацията на Георги Емилов Илиев за получаване на степен «доктор»: 1 рецензия; 10) Редакционна колегия на Vinyar Tengwar (ISSN 1054-7606); 11) Редакционна колегия на „Списание по информатика Сердика” (ISSN 1312-6555, 1314-7897); 12) Редакционна колегия на „Математика и информатика” (ISSN 1310-2230).


Slavian Radev

1) Реценция на 6 статии за "Proceedings of the Fourth International Conference on Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, September 18-21, 2014, Veliko Tarnovo, Bulgaria, ISSN 1314-4006"; 2) Редактор на книгата "Dimitrova, L., V. Koseska–Toszewa: Semantics Properties of Selected Universal Language Categories in Digital Bilingual Resources. Demetra Ltd Publishers, Sofia, 155 pp. ISBN 978-954-8986-40-3".

 

Konstantin Rangochev

1) Годишник на Асоциация „ОНГЪЛ”, ISSN 1311-493X.

 

Desislava Paneva-Marinova

1) Член на програмния комитет на международната конференция “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage” DiPP2014, Велико Търново, 18-21 септември, 2014; 2) Секретар, член на програмния комитет на международна конференция „Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage” (DiPP2014), Велико Търново, 18-21 септември, 2014; 3) Секретар на секция „Информатика” на 43 Пролетна конференция на Съюза на математиците, Боровец, април 2014; 4) Реценции на 5 статии за "Proceedings of the Fourth International Conference on Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, September 18-21, 2014, Veliko Tarnovo, Bulgaria, ISSN 1314-4006"; 5) Технически редактор на сборник на международната конференция “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage” DiPP2014, Велико Търново, 18-21 септември, 2014

Detelin Luchev

1) Научен секретар на международна конференция „Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage” (DiPP2014), Велико Търново, 18-21 септември, 2014; 2) Реценция на 5 статии за "Proceedings of the Fourth International Conference on Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, September 18-21, 2014, Veliko Tarnovo, Bulgaria, ISSN 1314-4006"; 3) Технически редактор на сборник на международната конференция “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage” DiPP2014, Велико Търново, 18-21 септември, 2014.