Noev N., Bogdanova G.. Online Platform for Presentation of Bell Objects in the Field of Cultural and Historical Heritage. Online Science Series, Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization, 2, 2, Regional Public Library P. R. Slaveykov - Veliko Tarnovo, 2016, ISSN:2367-8038, 40-49

Sapundjiev, V., D. Luchev. Interactive Environment for Creating and Preservation of Fashion Objects Integrated with Electronic Storage of Learning Resources. Doctoral Conference in Mathematics and Informatics, MIDOC 2015, October 15-18, 2015, Sofia, Bulgaria. Proceedings, "St. Kliment Ohridski" University Press, 2016, ISBN:978-954-07-4186-4, 108-114

Senka, G.,, Plota, S., Monova-Zheleva, M., Zhelev, Y., Luchev, D., Paneva-Marinova, D.. Technology-enhanced Teaching of Exact Science through Art. Proceedings of "Cultural heritage - conservation, presentation and digitization", National Library "P. Slaveykov", Veliko Tarnovo, 2016, ISSN:2367-8038, 75-79

Todorov Т., G. Bogdanova, N.Noev. Information Management: Database Design for a Cultural Artifact Repository. In chapter “Information Management“ of “Encyclopedia of Information Systems and Technology”, Two Volume Set, 1-2, Taylor & Francis Inc, 2016, ISSN:978-1466560772

Димитрова, Л.. Компютърната лингвистика в ИМИ - история, проекти и резултати. Национална конференция по информатика, посветена на 80 г. от рождението на проф. П. Бърнев, 12-13 ноември 2015 г. София, ИМИ-БАН със съдействието на АРИО, 2016, ISBN:978-954-8986-45-8, 37-57

Периклиев, Вл.. Едновременни антоними и синоними. сп. Български език, 63, 2, Българска академия на науките, 2016, ISSN:0005-4283, 105-107

Периклиев, Вл.. Синонимия и семантична промяна. сп. Български език, 63, 3, Българска академия на науките, 2016, ISSN:0005-4283, 89-96

Тодорова М., Г. Богданова, Т. Тодоров. Инструменти и методи за оценка и анализ на присъствие в новите дигитални медии и онлайн методи за обучение. Сборник с доклади на Юбилейна международна научна конференция 25 години Факултет “Математика и информатика”, ВТУ, 2016, 41-46


Accepted to print:

Иван Держански. Англия в славянските преводи на „Алиса в Страната на чудесата“. Мултикултурализъм и многоезичие: Доклади от Тринадесетите международни славистични четения, 2016

Иван Держански. Защо _в нито един момент_, но _нито за един миг_? За строежа и развоя на предложните групи с отрицателни частици. Сборник с доклади от Юбилейната научна сесия „Съвременни тенденции в езиковедските изследвания“, 2016

Найденов, Н., Русева, С.. Еталонната реализация на виртуализацията на мрежовите функции - инфраструктура и управление. Международна конференция "Качеството - за по-добър живот' 2016" 10-11 ноември, Български институт за стандарти, 2016

Рангочев, К., Панева-Маринова, Д., Гойнов, М.. От виртуалната библиотека към виртуалния музей – нови модели и развитие. Сборник на Национална научна конференция „История и развитие на музеите в България”, 16-18 юни, 2016, Самоков, 2016

Derzhanski, I.. Alice in Bulgarian: Fruit of a Winged Imagination. Alice in a World of Wonderlands: The Translations of Lewis Carroll’s Masterpiece, 1, Oak Knoll Press, 2015, ISBN:9781584563310, 174-177

Derzhanski, I.. Bulgarian 1933: Back-translation and notes. Alice in a World of Wonderlands: The Translations of Lewis Carroll’s Masterpiece, 2, Oak Knoll Press, 2015, ISBN:9781584563310, 104-107

Derzhanski, I.. Bulgarian 2006: Back-translation and notes. Alice in a World of Wonderlands: The Translations of Lewis Carroll’s Masterpiece, 2, Oak Knoll Press, 2015, ISBN:9781584563310, 108-111

Derzhanski, I.. Bulgarian: Translations and Adaptations of Alice’s Adventures in Wonderland and Through the Looking-Glass. Alice in a World of Wonderlands: The Translations of Lewis Carroll’s Masterpiece, 3, Oak Knoll Press, 2015, ISBN:9781584563310, 115-123

Pavlov, R., D. Paneva-Marinova, D. Luchev, L. Pavlova. Digital Library for Orthodox Icons Collection of Regional Historical Museum – Burgas. Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието. Научна конференция с международно участие, 12-14 юни 2015 г., Бургас, 2, 2015, ISSN:978-619-7126-11-2, 402-411

Богданова Г., Т.Тодоров, Н.Ноев. Методи за организация на търсене в неструктурирани бази от данни. Майски четения - Дни на науката 2014, СУБ-клон Велико Търново, 2015, ISSN:1314-2283, 133-140

Богданова, Г., Т. Тодоров, Н. Ноев. Системи за управление на бази от знания и тяхното приложение за онтологии на дигитални артефакти. Културно-историческо наследство: Опазване, представяне, дигитализация, Том 1, Народна библиотека "П.Р.Славейков", 2015, ISSN:2367-8038, 44-50

Лучев, Д., Павлов, Р., Панева-Маринова, Д.. Дигиталната култура. Проблеми и решения. Сборник на национална конференция „ИКТ в библиотечно-информационните науки, образованието и културното наследство“, "За буквите - О писменехь", 2015, ISBN:978-619-185-164-5, 68-87

Найденов, Н. Н., С. Русева. OPNFV – възможности и перспективи. Компютърни науки и технологии, 1, ТУ - Варна, 2015, ISSN:1312-3335, 99-106

Ноев, Н.. Интердисциплинарни 2D / 3D подходи за дигитализация на КИН (културно-историческо наследство). Културно-историческо наследство: Опазване, представяне, дигитализация, Том 1, 1, Народна библиотека "П.Р.Славейков", Велико Търново, 2015, ISSN:2367-8038, 90-95

Периклев, Вл.. Относно една трудност при определянето на диференциални признаци. сп. Български език, 62, 1, Българска академия на науките, 2015, ISSN:0005-4283 3, 111-118

Сірук О. Б., Держанський І. О.. Заячі назви в болгарській і українській народній ботаніці. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика, 25, 2015, ISSN:1728-2659, 34-39

Сірук О.Б.. Фонетичні особливості говірки села Угів: до проблеми визначення міждіалектних меж. Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник, 44/1, Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2015, 276-282

 

Derzhanski, I.: Some Parallels between Pronouns in J.R.R. Tolkien’s and the Real World’s Languages. Arda Philology 4. ISSN 1654-5737.

Stefanov, K., B.Bontchev, E. Stefanova: Electronic forms of distance learning – a challenge even to the most experienced, Proc. of 5th Nat. Conf. in E-learning, Rousse, Bulgaria, 16-17 May, 2014, 29-35. ISBN 978-954-712-611-4

Paneva-Marinova, D. (2013), Understanding Algorithms by Designing Them in a New Way, In the Proceedings of the Forty Second Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Bulgaria, April, 2013, pp. 356-360, ISSN: 1313-3330.

Paneva-Marinova, D., Rangochev, K. (2013), Information Artery for Bulgarian Folklore and Traditional Culture, In: Arnaudov Proceedings (Арнаудов сборник), Volumе 7, 2013, Ruse, Publisher „Leni-an”, pp.139-144, ISBN: 978-619-7058-06-2.

Держански, И. (2013), Думите за време в българския и украинския език (върху материал от паралелни текстове), А. Бурова, Д. Иванова, Е. Христова, С. Димитрова, Ц. Аврамова (съст.), Време и история в славянските езици, литератури и култури: Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения, 19–21 април 2012.  Том първи: Езикознание, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, стр. 229–237, ISBN: 978-954-07-3457-6.

Держански, И., Велинов, А. (2012).  Лингвистична мозайка: допълнено издание.  София: Просвета, 72 стр., ISBN 978-954-01-2754-5.

Лучев, Д. (2013). Централно и източно-европейската онлайн библиотека (CEEOL) – уникален източник на периодични издания в областта на хуманитарните и социалните науки от и за Централна и Източна Европа. В: Библиотеки. Четене. Комуникации, т. XI, В. Търново, 2013. ISSN: 1313–8138

Рангочев, К. (2013), Рилският манастир и град Самоков – модели на комуникация, В: Годишник на Асоциация “ОНГЪЛ” , т. ХІ, “ЕЗИК И ЕТНОС”,  год. 8, 2013, София, ИИК “РОД”, 2013 г., с. 315 – 332. ISSN 1311 – 493X.

Рангочев, К. (2013), Текст – знак – символ І. Сурова в град Самоков, ХІV конференция на българските етнолози и фолклористи „Светът на детето”. Доклади, Враца, 2012 г.,с. 114 – 117. (без ISSN)

Рангочев, К., Малчев, Р. (2013). Проект: фолклор и социално-информационни процеси в село Белчин и западната част на Самоковската котловина (2007 – 2011), В: сб. Чудото „Цари мали град”, София, 2013 г., с. 199 – 213. ISBN 978-954-9369-24-3

Христов, М., Малчев, Р., Рангочев, К. (2013). Римският път при родопското село Югово, В: Годишник на Асоциация “ОНГЪЛ”, т. ХІІ, “ЕТНОЛОГИЯ НА ОБЩУВАНЕТО”, год. 8, 2013, София, ИИК “РОД”, 2013 г., с. 11-22. ISSN 1311 – 493X.

Dimitrova, L. (2012). Digital Resources for Language Technologies and Their Applications. In: Proc. of the International Conference “INFORMATICS IN THE SCIENTIFIC KNOWLEDGE  ISK’2012”, June 27 – 29, 2012, Varna, Bulgaria, 150-163. ISSN 1313-4345

Yoshinov, R., Garnizov, I. (2012). Innovative principles in building the I.DB.I. Artery (International DataBase for east christian Icon art), In: International Scientifics conference Informatics in the Scientific knowledge, 2012, Varna, Varna free university, The Institute of Mathematics and Informatics at Bulgarian Academy of Sciences, 2012, ISSN: 1313-4345

Гарнизов, И., Йошинов, Р. (2012). Иновативни услуги за диагностика и мониторинг на мрежова свързаност използвани в GEANT, Сборник доклади на Петата Национална конференция "Образованието в информационното общество", Пловдив, 31.05-01.06.2012, ARIO, ISSN: 1314-0752, стр.100-106

Держански, И. (2012). Десета Международна олимпиада по лингвистика. Списание  Математика и информатика 55.5:391–398, ISSN: 1310 - 2230.

Павлов, Р., Панева-Маринова, Д. (2012). Цифровизация и цифрови библиотеки – образователни аспекти, Петата национална конференция „Образованието в информационното общество”, 31 май-1 юни 2012, Пловдив, България, ISSN: 1314-0752, стр. 244-253

Рангочев, К. (2012). Братя Миладинови и паметта за цар Иван Шишман, В: Дни на Миладиновци 2011, С., 2012 г. ISBN 978-954-322-512-5

Рангочев, К. (2012). Неизвестен светец от София, В: In stolis repromissionis. Светци и святост в Централна и Източна Европа. София, 2012 г. с. 251 – 254. ISBN 978-954-476-055-7

Рангочев, К. (2012). Фолклор и менталност (структурни особености), В: сб. Разрушаването на порядъка. Пловдив, 2012 г. с. 88 – 93. ISBN: 978-954-423-505-5.

Рангочев, К. (2012). Фолклор и религия: за някои конституентни елементи на българската менталност – конфесионалният проект vs. политическият проект, В: сб. Етнологията в България – история, методи, проблеми. София, 2012 г., с.187 – 198. ISBN 978-954-322-466-1

Рангочев, К. (2012). Форум „Антропология и социология”, Антропологический форум. 2012. №16, с. 88 – 92. ISSN: 1815-8870 http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/016/16_forum1a.pdf

Radev, Sl. (2012). Test is voting, ESI 2012: 2nd International Conference “Education, Science, Innovations”, June 9-10 2012, Pernik, Bulgaria (in print)

Radev, Sl., L. Kropiwnicki (2012). Interdisciplinarity and new systematic approaches, ESI 2012: 2nd International Conference “Education, Science, Innovations”, June 9-10 2012, Pernik, Bulgaria (in print)

Держански, И. (2012). Десета Международна олимпиада по лингвистика.  Математика+ (in print)

Держански, И.  (2012). Думите за време в български и украински език (върху материал от паралелни текстове).  Време и история в славянските езици, литератури и култури (Единадесети славистични четения, София. (in print)

Держански, И.  (2012). Мечка и Медведь, болгарский и русский стереотипы.  Сборник от научни трудове в памет на Анна Липовска(in print)

Лучев, Д. (2012). Централно и източно-европейската онлайн библиотека (CEEOL) – уникален източник на периодични издания в областта на хуманитарните и социалните науки от и за Централна и Източна Европа. В: Библиотеки, Четене. Комуникации, т. XI, В. Търново, 2012. ISSN: 1313 – 8138 (in print).

 

Bogdanova, G., K. Rangochev, D. Paneva-Marinova, N. Noev (2011). Towards Linguistics Analysis of the Bulgarian Folklore Domain, International Journal "Information Technologies and Knowledge", Vol.5, №2, pp. 119-128, ISSN 1313-0455. http://www.foibg.com/ijitk/ijitk-vol05/ijitk05-2-p03.pdf

Paneva-Marinova, D., M. Goynov, R. Pavlov (2011). Content Analyzing and Synthesizing Services in a Digital Library, International Journal “Information Technologies and Knowledge”, 2011, Vol. 5, №4, pp. 403-416, ISBN: 1313-0455.

Pavlov, R., G. Bogdanova, D. Paneva-Marinova, T. Todorov, K. Rangochev (2011). Digital Archive and Multimedia Library for Bulgarian Traditional Culture and Folklore, International Journal “Information Theories and Applications”, Vol.18, №3, pp. 276-288, ISBN: 1310-0513. http://www.foibg.com/ijita/vol18/ijita18-3-p09.pdf

Pericliev, V. (2011). The Kaingang-Austronesian relationship hypothesis: evidence from kinship terminology. Journal of Universal Language 12 (2), 103-126. 2011. ISSN 1598-6381; (статия по покана на редактора на списанието)

Рангочев, К. (2011). Фолклор и история ІІ: сакралното пространство. В: Littera et Lingua Series Dissertationes 2 (Време и пространство във фолкора и литературата). 27-38. http://slav.uni-sofia.bg/lilijournal/ ISSN: 1314-3352. http://www.slav.uni-sofia.bg/lilijournal/index.php/bg/lili-series/dissertationes/lili-series-diss2/finish/2-dissertationes/3-littera-et-lingua-series-dissertationes-2-pdf/0

Рангочев, К. (2011). Фолклорните сведения за пътя на мощите на св. Йоан Рилски през 1469 г. от Средец до Рилския манастир, В: Сб. Културното наследство на Рилския манастир – състояние и перспективи на проучването, опазването и реставрирането му. София, ИИК-БАН. 20-28. ISSN 954321882-6.

Рангочев, К. (2011). Фолклор и религия І: проблемът за термините, В: Годишник на Асоциация “ОНГЪЛ”, т. ІХ, “ЕПОС – ЕЗИК – МИТ”,  год. 7, 2011, София, ИИК “РОД”, 2011 г., 313-334. ISSN 1311 – 493X.

Рангочев, К. (2011). Топонимия от с. Стеблево (Записи от 2006 г.), В: сб. Българите от Голо Бърдо, Албания. Част 2., София, 143-146. ISBN 978-954-90130-6-1.

 

Derzhanski, I., T. Payne (2010). The Linguistics Olympiads: Academic competitions in linguistics for secondary school students.  In: Kristin Denham and Anne Lobeck (eds.), Linguistics at School: Language Awareness in Primary and Secondary Education (ISBN 978-0-521-88701-4), Cambridge University Press, pp. 213–226, 2010.

Paneva-Marinova, D., R. Pavlov, M. Goynov, L. Pavlova-Draganova, L. Draganov (2010). Search and Administrative Services in Iconographical Digital Library. In the Proceedings „Information Research and Applications” (ITA 2010), 2010, Varna, Bulgaria, pp. 177-187, ISBN 978-954-16-044-3.

Rangochev, K., M. Goynov, D. Paneva-Marinova, D. Luchev (2010). Linguistics Research and Analysis of the Bulgarian Folklore. Experimental Implementation of Linguistic Components in Bulgarian Folklore Digital Library. In the Proceedings „Classification, Forecasting, Data Mining” (ITA 2010), 2010, Varna, Bulgaria, pp. 131-137, ISBN 978-954-16-042-9.

Рангочев, К. (2010). Основни измерения на фолклорното християнство: цар Иван Шишман/ Св.Димитър/ Касъм Ефенди. Годишник на СУ “Св. Кл. Охридски”,  Център за славяно – византийски проучвания “Иван Дуйчев”, т. 95 (14), 2006 г., С., 2010 г., с. 351 – 358. ISSN 1311-784X. 2010.

Рангочев, К. (2010). Българска фолклорна дигитална библиотека: онтология и архитектура. В: сб. Арнаудов сборник, т. VІ,  Русе, 2010 г. с. 235 – 242. ISBN 978-954-8190-76-3.

Держански, И. (2011). Зимни математически състезания ’11: Състезание по лингвистика.  Математика и информатика 54.2:75–79, 2011, ISSN: 1310-2230.

Держански, И. (2011). Девета Международна олимпиада по лингвистика.  Математика+ 19/75.3:63–68, 2011, ISSN: 0861-8321.

Держански, И. (2011) Девета Международна олимпиада по лингвистика. Математика и информатика 54.5:75–79, 2011, ISSN: 1310-2230.

 

Rangochev, K., D. Paneva, D. Luchev (2009). Data and Functionality Management in a Folklore Digital Library, In the Proceedings of the International Conference - Slovo: Towards a Digital Library of South Slavic Manuscripts, 21-26 February, 2008, Sofia, “Boian Penev” Publishing Centre, pp. 246 – 250, ISBN: 978-954-8712-47-7.

Держански, И. (2009). Мечка и Медведь, болгарский и русский стереотипы. в сб.: Л.Л. Фёдорова (отв. ред.), Стереотипывязыке, коммуникацииикультуре, Москва: РГГУ, стр. 136–158.

Держански, И. (2009). Седма Международна олимпиада по лингвистика. Списание «Математика и информатика» и списание «Математика+»

Рангочев, К.  (2009). Цар Иван Шишман и сакралната топография на Самоковско, В: Митология. Изкуство. Фолклор (МИФ), т. ХІІІ, София, 2008 г., с. 235 – 250.

Лучев, Д., Д. Панева, К. Рангочев (2009). Подходи за използване на технологиите на семантичния уеб за представяне на семантиката на обекти и колекции от българското фолклорно наследство. В: Годишник на РИМ-Сливен том ІІ Българските музеи в условията на членство на страната в Европейския съюз., 2009, Сливен, стр. 271-381.

Рангочев, К. (2009). Винопитие в эпическом контексте, В: Кирпичики. Фольклористика и культурная антропология сегодня. Сборник статей в честь 65-летия С. Ю. Неклюдова и 40-летия его научной деятельности, Москва, 2008 г., с. 238 – 245.

Рангочев, К. (2009). INTERNET проекции на BG фолклор, В: The Bulgarian Vita Sexualis. София, 2009 г., с. 115 – 121.

Рангочев, К. (2009). Езиците на историите. История и ритуал, В: Диалози за човека и човешкото. Юбилеен сборник, посветен на 70-годишнината от рождението на проф. Тодор Ив. Живков. Бургас, 2009 г., с. 273 - 282.

 

Rangochev, K., D. Paneva, D. Luchev (2008). Knowledge Technologies and Digital Libraries for Presentation of Bulgarian Folklore Heritage – Slovo: Towards a Digital Library of South Slavic Manuscripts, Sofia, 2008, pp. 246 – 250.

Панева-Маринова, Д. (2008). Дисертационен труд на тема: „Семантично-ориентирана архитектура и модели за персонализиран и адаптивен достъп до знания в мултимедийна дигитална библиотека”, София, 2008, стр. 1-182.

Панева-Маринова, Д. (2008). Автореферат на дисертационен труд на тема: „Семантично-ориентирана архитектура и модели за персонализиран и адаптивен достъп до знания в мултимедийна дигитална библиотека”, София, 2008, стр. 1-51.

Рангочев, К. (2008). Болгарский юнацкий эпос: современное состояние. Журнал «Живая старина», 2008, кн. 1, 27 – 29.

Рангочев, К. (2008). Наблюдения върху сакралната топография на Поповския край, сб. Попово в миналото, т. 5, „50 години музей в Попово”. Разград, 2008, 470-481.

Рангочев, К. (2008). Менталност и сакралност ІІ. Структура на сакрума: Култът към Света Богородица в град Самоков, В: Годишник на Асоциация “ОНГЪЛ” , т. V, “Етнология на пространството”, год. 5, ч. 1, 2007, София, ИИК “РОД”, 2008 г., с. 34 – 46.

Рангочев, К. (2008). Епос и менталност ІІ. Епическият контекст на “Виното, В: Арнаудов сборник, т. V, Русе, 2008 г., стр. 146 – 150.

Рангочев, К. (2008). Светци – патрони на църкви в Самоковско, 2008. http://www.ruthenia.ru/folklore/rangochev1.htm