Dimitrova, L. (2012). Digital Resources for Language Technologies and Their Applications. In: Proc. of the International Conference “INFORMATICS IN THE SCIENTIFIC KNOWLEDGE  ISK’2012”, June 27 – 29, 2012, Varna, Bulgaria, 150-163. ISSN 1313-4345

Yoshinov, R., Garnizov, I. (2012). Innovative principles in building the I.DB.I. Artery (International DataBase for east christian Icon art), In: International Scientifics conference Informatics in the Scientific knowledge, 2012, Varna, Varna free university, The Institute of Mathematics and Informatics at Bulgarian Academy of Sciences, 2012, ISSN: 1313-4345

Гарнизов, И., Йошинов, Р. (2012). Иновативни услуги за диагностика и мониторинг на мрежова свързаност използвани в GEANT, Сборник доклади на Петата Национална конференция "Образованието в информационното общество", Пловдив, 31.05-01.06.2012, ARIO, ISSN: 1314-0752, стр.100-106

Держански, И. (2012). Десета Международна олимпиада по лингвистика. Списание  Математика и информатика 55.5:391–398, ISSN: 1310 - 2230.

Павлов, Р., Панева-Маринова, Д. (2012). Цифровизация и цифрови библиотеки – образователни аспекти, Петата национална конференция „Образованието в информационното общество”, 31 май-1 юни 2012, Пловдив, България, ISSN: 1314-0752, стр. 244-253

Рангочев, К. (2012). Братя Миладинови и паметта за цар Иван Шишман, В: Дни на Миладиновци 2011, С., 2012 г. ISBN 978-954-322-512-5

Рангочев, К. (2012). Неизвестен светец от София, В: In stolis repromissionis. Светци и святост в Централна и Източна Европа. София, 2012 г. с. 251 – 254. ISBN 978-954-476-055-7

Рангочев, К. (2012). Фолклор и менталност (структурни особености), В: сб. Разрушаването на порядъка. Пловдив, 2012 г. с. 88 – 93. ISBN: 978-954-423-505-5.

Рангочев, К. (2012). Фолклор и религия: за някои конституентни елементи на българската менталност – конфесионалният проект vs. политическият проект, В: сб. Етнологията в България – история, методи, проблеми. София, 2012 г., с.187 – 198. ISBN 978-954-322-466-1

Рангочев, К. (2012). Форум „Антропология и социология”, Антропологический форум. 2012. №16, с. 88 – 92. ISSN: 1815-8870 http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/016/16_forum1a.pdf

Radev, Sl. (2012). Test is voting, ESI 2012: 2nd International Conference “Education, Science, Innovations”, June 9-10 2012, Pernik, Bulgaria (in print)

Radev, Sl., L. Kropiwnicki (2012). Interdisciplinarity and new systematic approaches, ESI 2012: 2nd International Conference “Education, Science, Innovations”, June 9-10 2012, Pernik, Bulgaria (in print)

Держански, И. (2012). Десета Международна олимпиада по лингвистика.  Математика+ (in print)

Держански, И.  (2012). Думите за време в български и украински език (върху материал от паралелни текстове).  Време и история в славянските езици, литератури и култури (Единадесети славистични четения, София. (in print)

Держански, И.  (2012). Мечка и Медведь, болгарский и русский стереотипы.  Сборник от научни трудове в памет на Анна Липовска(in print)

Лучев, Д. (2012). Централно и източно-европейската онлайн библиотека (CEEOL) – уникален източник на периодични издания в областта на хуманитарните и социалните науки от и за Централна и Източна Европа. В: Библиотеки, Четене. Комуникации, т. XI, В. Търново, 2012. ISSN: 1313 – 8138 (in print).