Rangochev, K., D. Paneva, D. Luchev (2008). Knowledge Technologies and Digital Libraries for Presentation of Bulgarian Folklore Heritage – Slovo: Towards a Digital Library of South Slavic Manuscripts, Sofia, 2008, pp. 246 – 250.

Панева-Маринова, Д. (2008). Дисертационен труд на тема: „Семантично-ориентирана архитектура и модели за персонализиран и адаптивен достъп до знания в мултимедийна дигитална библиотека”, София, 2008, стр. 1-182.

Панева-Маринова, Д. (2008). Автореферат на дисертационен труд на тема: „Семантично-ориентирана архитектура и модели за персонализиран и адаптивен достъп до знания в мултимедийна дигитална библиотека”, София, 2008, стр. 1-51.

Рангочев, К. (2008). Болгарский юнацкий эпос: современное состояние. Журнал «Живая старина», 2008, кн. 1, 27 – 29.

Рангочев, К. (2008). Наблюдения върху сакралната топография на Поповския край, сб. Попово в миналото, т. 5, „50 години музей в Попово”. Разград, 2008, 470-481.

Рангочев, К. (2008). Менталност и сакралност ІІ. Структура на сакрума: Култът към Света Богородица в град Самоков, В: Годишник на Асоциация “ОНГЪЛ” , т. V, “Етнология на пространството”, год. 5, ч. 1, 2007, София, ИИК “РОД”, 2008 г., с. 34 – 46.

Рангочев, К. (2008). Епос и менталност ІІ. Епическият контекст на “Виното, В: Арнаудов сборник, т. V, Русе, 2008 г., стр. 146 – 150.

Рангочев, К. (2008). Светци – патрони на църкви в Самоковско, 2008. http://www.ruthenia.ru/folklore/rangochev1.htm