Paneva-Marinova, D. (2013), Understanding Algorithms by Designing Them in a New Way, In the Proceedings of the Forty Second Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Bulgaria, April, 2013, pp. 356-360, ISSN: 1313-3330.

Paneva-Marinova, D., Rangochev, K. (2013), Information Artery for Bulgarian Folklore and Traditional Culture, In: Arnaudov Proceedings (Арнаудов сборник), Volumе 7, 2013, Ruse, Publisher „Leni-an”, pp.139-144, ISBN: 978-619-7058-06-2.

Держански, И. (2013), Думите за време в българския и украинския език (върху материал от паралелни текстове), А. Бурова, Д. Иванова, Е. Христова, С. Димитрова, Ц. Аврамова (съст.), Време и история в славянските езици, литератури и култури: Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения, 19–21 април 2012.  Том първи: Езикознание, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, стр. 229–237, ISBN: 978-954-07-3457-6.

Держански, И., Велинов, А. (2012).  Лингвистична мозайка: допълнено издание.  София: Просвета, 72 стр., ISBN 978-954-01-2754-5.

Лучев, Д. (2013). Централно и източно-европейската онлайн библиотека (CEEOL) – уникален източник на периодични издания в областта на хуманитарните и социалните науки от и за Централна и Източна Европа. В: Библиотеки. Четене. Комуникации, т. XI, В. Търново, 2013. ISSN: 1313–8138

Рангочев, К. (2013), Рилският манастир и град Самоков – модели на комуникация, В: Годишник на Асоциация “ОНГЪЛ” , т. ХІ, “ЕЗИК И ЕТНОС”,  год. 8, 2013, София, ИИК “РОД”, 2013 г., с. 315 – 332. ISSN 1311 – 493X.

Рангочев, К. (2013), Текст – знак – символ І. Сурова в град Самоков, ХІV конференция на българските етнолози и фолклористи „Светът на детето”. Доклади, Враца, 2012 г.,с. 114 – 117. (без ISSN)

Рангочев, К., Малчев, Р. (2013). Проект: фолклор и социално-информационни процеси в село Белчин и западната част на Самоковската котловина (2007 – 2011), В: сб. Чудото „Цари мали град”, София, 2013 г., с. 199 – 213. ISBN 978-954-9369-24-3

Христов, М., Малчев, Р., Рангочев, К. (2013). Римският път при родопското село Югово, В: Годишник на Асоциация “ОНГЪЛ”, т. ХІІ, “ЕТНОЛОГИЯ НА ОБЩУВАНЕТО”, год. 8, 2013, София, ИИК “РОД”, 2013 г., с. 11-22. ISSN 1311 – 493X.