Derzhanski, I.. Alice in Bulgarian: Fruit of a Winged Imagination. Alice in a World of Wonderlands: The Translations of Lewis Carroll’s Masterpiece, 1, Oak Knoll Press, 2015, ISBN:9781584563310, 174-177

Derzhanski, I.. Bulgarian 1933: Back-translation and notes. Alice in a World of Wonderlands: The Translations of Lewis Carroll’s Masterpiece, 2, Oak Knoll Press, 2015, ISBN:9781584563310, 104-107

Derzhanski, I.. Bulgarian 2006: Back-translation and notes. Alice in a World of Wonderlands: The Translations of Lewis Carroll’s Masterpiece, 2, Oak Knoll Press, 2015, ISBN:9781584563310, 108-111

Derzhanski, I.. Bulgarian: Translations and Adaptations of Alice’s Adventures in Wonderland and Through the Looking-Glass. Alice in a World of Wonderlands: The Translations of Lewis Carroll’s Masterpiece, 3, Oak Knoll Press, 2015, ISBN:9781584563310, 115-123

Pavlov, R., D. Paneva-Marinova, D. Luchev, L. Pavlova. Digital Library for Orthodox Icons Collection of Regional Historical Museum – Burgas. Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието. Научна конференция с международно участие, 12-14 юни 2015 г., Бургас, 2, 2015, ISSN:978-619-7126-11-2, 402-411

Богданова Г., Т.Тодоров, Н.Ноев. Методи за организация на търсене в неструктурирани бази от данни. Майски четения - Дни на науката 2014, СУБ-клон Велико Търново, 2015, ISSN:1314-2283, 133-140

Богданова, Г., Т. Тодоров, Н. Ноев. Системи за управление на бази от знания и тяхното приложение за онтологии на дигитални артефакти. Културно-историческо наследство: Опазване, представяне, дигитализация, Том 1, Народна библиотека "П.Р.Славейков", 2015, ISSN:2367-8038, 44-50

Лучев, Д., Павлов, Р., Панева-Маринова, Д.. Дигиталната култура. Проблеми и решения. Сборник на национална конференция „ИКТ в библиотечно-информационните науки, образованието и културното наследство“, "За буквите - О писменехь", 2015, ISBN:978-619-185-164-5, 68-87

Найденов, Н. Н., С. Русева. OPNFV – възможности и перспективи. Компютърни науки и технологии, 1, ТУ - Варна, 2015, ISSN:1312-3335, 99-106

Ноев, Н.. Интердисциплинарни 2D / 3D подходи за дигитализация на КИН (културно-историческо наследство). Културно-историческо наследство: Опазване, представяне, дигитализация, Том 1, 1, Народна библиотека "П.Р.Славейков", Велико Търново, 2015, ISSN:2367-8038, 90-95

Периклев, Вл.. Относно една трудност при определянето на диференциални признаци. сп. Български език, 62, 1, Българска академия на науките, 2015, ISSN:0005-4283 3, 111-118

Сірук О. Б., Держанський І. О.. Заячі назви в болгарській і українській народній ботаніці. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика, 25, 2015, ISSN:1728-2659, 34-39

Сірук О.Б.. Фонетичні особливості говірки села Угів: до проблеми визначення міждіалектних меж. Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник, 44/1, Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2015, 276-282